Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://psmgubin.pl/ .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Sekretarz szkoły .
 • e-mail: psmgubin@wp.pl
 • nr telefonu: 68 359 45 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Gubinie
 • Adres: ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin
 • E-mail: psmgubin@wp.pl
 • Telefon: 68 359 45 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia w Gubinie mieści się przy ul Piastowskiej nr 23 Naprzeciwko szkoły znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie oraz Urząd Miasta Gubina. Szkoła mieści się w jednym budynku, do budynku szkoły prowadzi jedno wejście ze stromymi schodami . Szkoła nie posiada windy, ani innych urządzeń umożliwiających poruszanie się osobom na wózkach. Przy szkole znajduje się parking dla samochodów. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Z parkingiem szkolnym graniczy parking miejski z wyznaczonymi 3 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Żadne pomieszczenia w szkole nie są dostępne dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na korytarzu szkolnym przy głównym wejściu zainstalowano tablicę informacyjną z opisanym rozkładem pomieszczeń. Na parterze znajduje się portiernia, w której pracownik w razie potrzeby udziela niezbędnych informacji. Szkoła mieści się na trzech kondygnacjach.

Udogodnienia

Na parterze znajduje się portiernia

Dodatkowe oświadczenia

¬——————————————–

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: Szkoła nie posiada aplikacji internetowych
 • Adres URL do pobrania aplikacji: nie dotyczy